നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കും ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങള കുറിച്ചാണ്. ഇനി കർമ്മം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കും. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറിക്കിട്ടും. ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻറെ എൻറെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വീട്ടിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമ്മമാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കാലത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പൂജാമുറി ഉണ്ട് എങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുപോലെതന്നെ പൂജാമുറി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ എങ്കിൽ ശുദ്ധമായുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുക വീടിനുള്ളിൽ. ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കാലത്തിനു കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി ഒരു മൺവിളക്ക് എടുക്കുക. ഇത് എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പച്ച തുണി മൺചിരാതിൽ തിരിച്ചെത്തുക വേദിയിൽ ഒരു ചെറിയ പച്ച തുണി വയ്ക്കുക .

മൺചിരാത് ആഗ കരയിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ചു കുങ്കുമം ഇടുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമൂന്ന് പിടി പച്ചപ്പയർ എടുക്കുക ചെറുപയർ. ഉപ്പില്ലാതെ അത് വേവിക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടു വച്ച് പൂജാമുറിയിൽ ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുക. ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ട താണ്. ഈ വെച്ച് കത്തിക്കുക യാണെങ്കിൽ ഉത്തമമായിരിക്കും. അവിടെ വച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ വിളക്ക് അണയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള കുങ്കുമം നിങ്ങൾക്ക് തൊടാവുന്ന താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലാത്ത അത് ഏതൊരാൾക്കും ഈ കുങ്കുമം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *