ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ റെയിൽ‌വേ ലൈൻ (വീഡിയോ)

ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ റെയിൽവേ പാത കളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയാണ്. ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെയധികം അപകടകരമായ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ട്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോ യിലേക്ക് കടക്കാം താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

Today we are going to introduce a video of the most dangerous railway lines in the world. There are many different types of railway tracks in different places in the world. There are very dangerous railway tracks in India.

Please enter your comments in the comment box below for those who have travelled along this type of railway track. Share this news so that others can know. Let’s go to the video and you can watch the video below.