തുളസിയില ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വയ്ക്കുന്ന.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തുളസിയില ഏത് സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതുപോലെതന്നെ ഏത് സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതും ക്ഷേത്രനടയിൽ പോയി വന്നതിനു ശേഷം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് പോയി വന്നതിനു ശേഷം ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലം ലഭിക്കും.

ഇത് കാലത്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ സന്ധ്യാസമയത്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈയൊരു കാരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറുകയും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ ദുഃഖങ്ങൾ മാറുകയും മാനസികമായി ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ കടബാധ്യതകൾ ലോൺ അതുപോലെതന്നെ എന്തെങ്കിലും ലും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി കിട്ടും. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്വർണം വർധിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ചെയ്യേണ്ട ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം കാലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വന്നതിനു ശേഷം. 2 തുളസിയില എടുക്കുക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു എടുക്കുക. ചെറിയ പീസ് പച്ചക്കർപ്പൂരം എടുക്കുക. ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന അലമാര യോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും.

ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം വയ്ക്കുക. ആകും എല്ലാം നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വരാണെങ്കിൽ ഇത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്യാഷ് ബോക്സ് എൻറെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു പീസ് പച്ചക്കർപ്പൂരം ചേർത്ത് ക്യാഷ് ബോക്സിംഗ് ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പണത്തിനെ തീർച്ചയായും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവുകയും അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *