വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഉപ്പ് ഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉപ്പ് വെച്ചുള്ള ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗം ആകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഇതിനു മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോകളിലും പറയുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നതും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒപ്പും ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ലക്ഷ്മീകടാക്ഷ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നതും ആയിരിക്കും. ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർമമാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശുദ്ധിയായി ചെയ്യുക എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ അശുദ്ധ ആണെങ്കിൽ എങ്കിൽ പുരുഷൻ ശുദ്ധനായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കഴിയുന്ന എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക കാരണം ഈ കർമ്മങ്ങൾക്ക് എത്രദിവസം എന്ന് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കർമ്മം ചെയ്യാം വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മൺപാത്രം ഉണ്ടാകും അതിലേക്ക് മൂന്ന് പിടി കല്ലുപ്പ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇത് പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കുക. ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ചെമ്പ് തകിട് വാങ്ങിയതിനുശേഷം ക്ഷമ അതിനുമുകളിൽ മൺകുടം വയ്ക്കുക. ഇത് പൂജാമുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുക. ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്ത ഉപ്പ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കളയുന്നതാണ്.

അന്വേഷണ ദിവസം പാർട്ട് ശുദ്ധി ആയതിനുശേഷം ഇതേപോലെ മൂന്നുപീടിക കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് പാത്രം ചെമ്പ് തകിട്ന് മുകളിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. കഴിയുന്നതും ഇത് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇത് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിയുന്നതും തുടർച്ചയായി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *