ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഭാഗ്യങ്ങൾ ആണ് ഭാഗ്യകേടുകൾ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചില പ്രത്യേക ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലത് നല്ലതും ചിലത് ചീത്ത ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നോക്കാം. പുതിയ കവിതകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല ലക്ഷണമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ തുടുത്ത കവിളുകൾ നല്ല ലക്ഷണമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക്. നുണക്കുഴികൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭംഗി ആണെങ്കിൽ ഭാഗ്യം നല്ല ഈ കാര്യം. നുണ കുളി ഉള്ള സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഭാഗ്യം അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നടുഭാഗം താഴ്ന്നും എന്നും ഉയർന്ന നിത്യവുമുള്ള സ്ത്രീകൾ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില സ്ത്രീകളുടെ നെറ്റിയിൽ തൃശ്ശൂല
ചിഹ്നം ഉണ്ടാകും ഇവരെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ കവിളിലെ മറുകും കാക്കപുള്ളി ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ഭാഗ്യം ഉള്ളതാണ്. ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാകും. നെറ്റിയിൽ മറുക് ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തികനേട്ടം കൂടുതലായിരിക്കും. രോമമുള്ള കൈകാലുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് യോജ്യമായ കാര്യമല്ല. കൈകൾ മൃദുവായതും നീളമേറിയ കൈകളും ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭാഗ്യ സൂചകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. രോമമുള്ള കൈകളും അതുപോലെതന്നെ ആഗ്രഹം രോമവളർച്ച ഉള്ള കൈകളും ദുർ ഭാഗ്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ കൈത്തടം മൃദുവും കട്ടി കുറഞ്ഞതും ആണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ആരോഗ്യം വളരെയേറെ ഉണ്ടാകും.

അര നന്നായി ഉള്ള സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്നായി ഭാഗ്യം ഉള്ള കാര്യമാണ് ആരാ എന്ന് പറയുന്നത്. അധികം മാംസ രഹിതമായ അരക്കെട്ടുകൾ ഒരിക്കലും ഭാഗമായി കണക്കാക്കുകയും ഇല്ല. തടിച്ച അരക്കെട്ട് ഉള്ള സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ സ്വഭാവം നല്ലതല്ല എന്നാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. നീണ്ട കഴുത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അതുപോലെതന്നെ കഴുത്തിൽ മൂന്നു വരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവരുടെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.