ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഒരുകാരണവശാലും ചെയ്യരുത്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എത്ര സമ്പാദിച്ചാൽ ഉം നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ മൂലം കൊല്ലം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വിലയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല.

ഇത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെതന്നെ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മീദേവി ഒരിക്കലും വസിക്കുകയില്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വീടും പരിസരവും ശുചിയായി ഇരിക്കുക. ഒരുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മിദേവി ദേവി ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇഴജന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ ജന്തുക്കളും വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മീദേവി വാസം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം.

എപ്പോഴും വീടും പരിസരവും നല്ല ശുദ്ധിയായി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ തല കുളിക്കേണ്ട താണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ തല കുളിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് . ഇത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെക്കരുത്. നമ്മൾ എന്താണ് വാങ്ങിയത് അത് ഒരുവട്ടമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മിദേവി വസിക്കുകയില്ല.

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അതുപോലെതന്നെ മനസ്സമാധാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ സന്ധ്യാസമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ വീടുകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കുറച്ചുനേരം ഓണാക്കി ഇടുക പ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്തു ലക്ഷ്മീദേവി വസിക്കുന്ന താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഫുള്ളായി കാണുക.