നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് അത് സൃഷ്ടിച്ച അതുപോലെതന്നെ ദൃഷ്ടിദോഷം ആരെയാണ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കൺട്രി മാറാനായി പല പരിഹാരങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ട്. കൺട്രി ക്കുള്ള പരിഹാരം നമ്മുടെ പൂർവികർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നതും ചെയ്ത വന്നതുമായ കർമ്മങ്ങളാണ് കൺട്രി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ കൂടുതലായി കണ്ടു ഇഷ്ട ബാധിക്കുന്നത് ലഗ്നത്തിൽ നിന്നും ആറാം മഠത്തിൽ പാപഗ്രഹങ്ങൾ ആണ് നിൽക്കുന്ന എങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കൺട്രി കൂടുതലായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കണ്ടു സൃഷ്ടി മൂലമുള്ള ദോഷങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവരെ അവരെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ കൺ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രി മാറാൻ ആയിട്ട് പല പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. ഈ പരിഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരുപിടി കല്ലുപ്പ് എടുത്തു ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുക.

അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കണ്ടു സൃഷ്ടി മാറുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടിദോഷം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ദൃഷ്ടിദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമാധാനം ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വളരെയധികം പോസിറ്റീവായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക.