ഈ ദിശയിൽ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുക ഓരോ ദിശയുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നു.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ദിശയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആഹാരം എന്നു പറയുന്നത് വളരെയധികം മതിപ്പും അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആഹാരത്തിനു മുന്നിലിരുന്ന് ആരും ചീത്ത വിളിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഉം അതുപോലെതന്നെ കുടുംബവഴക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ആഹാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെയധികം കം ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം ആഹാരം കഴിക്കാൻ അതുപോലെതന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആഹാരം നിങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുക.

അല്ലാതെ അതിൻറെ മുന്നിൽ വച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരത്തിനു മുന്നിലിരുന്ന് ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടരുത്. ദേഷ്യപ്പെടൽ അനുസരിച്ച് ആഹാരം നമുക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആഹാരത്തിനു മുന്നിൽ ഇടുന്ന ദേഷ്യപ്പെടാനും ചീത്ത പറയാനും തെറിവിളിക്കാനും ഒന്നും നിൽക്കരുത്.

അതുപോലെതന്നെ ഇത് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ദിശ കൂടെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ആഹാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ കിഴക്ക് ദിശയിൽ നോക്കിയിരുന്ന ആണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യം നമുക്കുണ്ടാകും. അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ഐശ്വര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ പടിഞ്ഞാറു നോക്കിയിരുന്നോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ധനപരമായി ട്ടുള്ള ഉള്ള ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആയിരിക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.