ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കത്തിക്കണം അതുപോലെതന്നെ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് . ഇന്നലെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം കേറി പിടിക്കുകയും എല്ലാ അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കരുത്.

ഇനി നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ആണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആണ് തിരി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വിളക്കിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് അതിനു ശേഷം തിരിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വളരെയധികം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പേരിടുമ്പോൾ വളരെയധികം ആളിക്കത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇടരുത് ചെറുതായി ദീപം കത്തുന്ന പോലെ കത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കേണ്ടത് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ.

അതുപോലെതന്നെ വിളക്കിൽ അഞ്ചു തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന വരുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ രണ്ടു തിരിയിട്ടു കത്തിക്കുന്ന ആളുകളും അങ്ങനെ എത്രയധികം തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അഞ്ച് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും . എങ്ങനെ കത്ത് തന്നെ വീടുകളിൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.