ധനം കുമിഞ്ഞ് കൂടണമെങ്കിൽ വീടിൻെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം എങ്ങനെ ആയാൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ധനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വീടിൻറെ തെക്കുഭാഗം ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതി. വളരെയധികം ധനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ആദ്യം സ്ഥാനം തെറ്റാതെ പണിയുകയും അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ജീവിത ശക്തി നിറയുന്ന ഒരു വീടാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. വാസ്തു ശാസ്ത്രപരമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ള വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായ താരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെതന്നെ മാനസികമായി ഉള്ള ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെതന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മറന്നുകൊണ്ട് വീട് പണിയരുത് .

അതുപോലെതന്നെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വാസ്തു ശാസ്ത്ര പരമായ വീടുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ താമസിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അതായത് കന്നിമൂലയിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സന്തോഷമായി നല്ല വസ്തുക്കളാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ല ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആണ്. ഒരിക്കലും ഒരുകാരണവശാലും നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

എന്നാൽ അവിടെ അശുദ്ധ സ്ഥാനങ്ങളാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാസ്തുശാസ്ത്രം നടന്ന ഒരിക്കലും വീട് വയ്ക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെതന്നെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ അതുപോലെ അതായത് കന്നിമൂലയിൽ ഒരിക്കലും ശുദ്ധമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.