നിങ്ങളുടെ കടം ഒഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെതന്നെ സാമ്പത്തികനഷ്ടം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക.

നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ നമുക്ക് ദോഷഫലങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെ തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദോഷമായ മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രം മരങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നടുകയും അതുപോലെതന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ പോയി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെട്ടി മാറ്റാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.

.നമ്മുടെ വീടിന് വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരം തന്നെയാണ് ഇവ. ധനം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വേരുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും സമാധാനവും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതി. അതുപോലെതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ധന അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരുകാരണവശാലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുകയില്ല. അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും.

ദുരിതങ്ങളൊടുങ്ങി ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല വളരെയധികം ദുഃഖപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടി വരും. തന്നെ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ വളരാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ നടാനും അതുപോലെതന്നെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടു മാറ്റുകയും ചെയുക. ആദ്യത്തെ ഒരു വരം എന്ന് പറയുന്നത് ശീമപ്ലാവ് ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.