ഈ സമയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കുളിച്ചാൽ വളരെയധികം ദോഷങ്ങളുണ്ടാകും.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് സ്ത്രീകൾ ഏത് സമയങ്ങളിലാണ് കുളിക്കേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുളിച്ചാൽ അവർക്ക് ദോഷങ്ങളുണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഭാരതീയ പരമായി സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും മഹാലക്ഷ്മിയും ആണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും. ഇവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന്ടെ പ്രതീകമായാണ്. പവിത്രമായ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്നത്. രാവിലെ ഉദയത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ സ്ത്രീകൾ എണീക്കാൻ അത് വളരെയധികം മത്സരമായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ അതനുസരിച്ച് കുളിക്കുന്നതും ഐശ്വര്യം ആയിരിക്കും. രാവിലെ എണീറ്റ് സ്ത്രീകൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി.

എല്ലാ പണികളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീടിനെ വളരെയധികം ഐശ്വര്യപൂർണമായ നിറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ ജീവശക്തി ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകൾ ഒരു കാരണവശാലും വൈകാരികതയും അതുപോലെതന്നെ വൈകി കുളിക്കുകയും ചെയ്താൽ വളരെയധികം ദോഷങ്ങളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ത്രീകൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിനു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐശ്വര്യം പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീടിനുള്ള ലക്ഷ്മി കടാക്ഷവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഉണരുമ്പോൾ.

തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അ പിന്നീട് ഒരു സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും മാറ്റി വയ്ക്കരുത്. അതുപോലെതന്നെ ഞങ്ങൾ ശുദ്ധിയായി വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വീടും പരിസരവും നന്നായി വൃത്തിയാക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച പെട്ടിട്ടുള്ള ജോലികൾ വളരെയധികം കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയി കാണുക.