മരണംവരെ സംഭവിക്കാം ഈ ചെടികൾ സൂക്ഷിക്കുക, അപകടകരമായ ചെടികൾ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഔഷധത്തിനും അലങ്കാരത്തിനും ആയി പൂന്തോട്ടത്തിലും തൊടിയിലും വളർത്തുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷാംശസ്വഭാവം പതിയിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. സസ്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി പല കുട്ടികളും അപകടത്തിൽ പെടുന്നുണ്ട്.

വിഷാംശത്തെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെ കായ, പട്ട എന്നിവയിൽ വിഷാംശം ഉണ്ട്. ഇത് ഉള്ളിലെത്തുന്നത് മൂലം ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് വരെ കാരണമാകുന്നു. കുന്നിക്കുരുവിൽ വിഷാംശം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂലം കരളിൻറെ പ്രവർത്തനം വരെ നിലക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.

ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.