നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് പണം എത്തണമെങ്കിൽ വെറും ഏഴു ദിവസം മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.

ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൾ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഐശ്വര്യ എങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം ഫലപ്രദവുമാണ് നമുക്ക് ഈ കർമ്മം. അതുപോലെതന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം ഈ കർമ്മങ്ങൾ വളരെയധികം ചെയ്തു കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് അവർക്ക് വളരെയധികം ഫലം ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിനായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് നോക്കാം.

എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കല്ലുപ്പ് എടുത്തുവയ്ക്കുക. അതുപോലെതന്നെ സുഹൃത്ത് ആവശ്യമായി ചെറുനാരങ്ങയും ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം നമുക്ക് അ പല ലഭിക്കുന്ന കർമ്മ മാതാ കാരണം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ചെയ്യുവാൻ അതുപോലെതന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മളീ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ. അതുപോലെതന്നെ കമൻറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പണം നമുക്ക് നിലനിൽക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ സമ്പൽസമൃദ്ധി കൂടുകയും ചെയ്യും.

വളരെയധികം ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ വീടിനെ വന്നുചേരുകയും നെഗറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം പുറന്തള്ളി പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്തുനോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പു തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണം വീണ്ടും ഇരട്ടിക്കുകയും വളരെയധികം കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടം ചെയ്യുക അ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക .