നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ആഗ്രഹം മുൻകൂട്ടി നടക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ കർമ്മത്തിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും .

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവി അതായത് നമ്മുടെ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും അത് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെയധികം ഗുണപ്രദമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ വേപ്പില ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വേപ്പില ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് തന്നെ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാന്ത്രികവിദ്യ അറിയാം ആയിരിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൻ എനേബിൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. എങ്കിൽ നമുക്ക് അ പുതിയത് ഇടുന്ന വീഡിയോകളും പഴയ വീടുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ആണ് കക്കുന്ന വേപ്പിനെ ഇനിയാണ് അതിൻറെ 3 ദണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇത് വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ്.

നുഭവം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വീടുകളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അതുപോലെതന്നെ നമ്മളെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണും ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ശുദ്ധത പോലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അധികം ഫലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കാതെ വരികയും ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.