ആഗ്രഹം സാധിക്കാനും വശീകരിക്കാനും ഈ കർമ്മം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഫലം ഉറപ്പ്

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം വളരെ എളുപ്പമായ നടക്കുവാൻ ആയി ഈ ഒരു കർമ്മം ലളിതമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെയധികം ലളിതമായ ഒരു കർമ്മമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശുദ്ധിയോടും കൂടി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരുന്ന ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് ഈ കർമ്മം.

അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതുസമയത്തും ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാമെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇതിൻറെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് 3 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അലിയാണ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് ദുർവിനിയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കർമ്മവും നിങ്ങൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത്.

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം സാധിക്കാൻ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെതന്നെ ഒരു കറുത്ത നൂലും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരു വട്ടങ്ങളും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി വേണം എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിലത്ത് ഇരുന്നു വേണം നിങ്ങൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഒരുകാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബെഞ്ചിൽ ഓ അതുപോലെതന്നെ മേശയിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നിലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ. ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *