ഈ ജീവികൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കയറി വന്നാൽ എന്താണ് ഫലം ഉണ്ടാവുന്നത്

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില ജീവികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കേറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു ഗർഭിണിയായ പട്ടി വന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കയറുകയും അതുപോലെതന്നെ ആ പട്ടി അവിടെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥനെ വളരെയധികം ദുരന്തങ്ങൾ വരണം പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് കയറി പ്രസവിക്കുന്ന പട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വലിയ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന പട്ടി പ്രസവിച്ചാൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാൽ വന്ന് കയറി പ്രസവിക്കുന്ന പട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ഇത് ഗൃഹനാഥൻ ആയുസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിലും ഇതുപോലെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് അവരുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കികൊടുക്കുക. കീരി ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് എങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കയറി വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിനെ വളരെയധികം നാശം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം.

അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ കിട്ടാനുള്ള പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കയറി അപ്രതീക്ഷമായി കേറി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പട്ടി വന്നു കയറുകയാണെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും ആണ് അതിൻറെ ഫലങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *