സൂര്യ രേഖ എന്നാൽ എന്താണ് സൂര്യ രേഖ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണുന്ന സൂര്യരേഖ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെതന്നെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആയുർ രേഖ യിൽ നിന്നും ഉൽഭവിച്ച ചന്ദ്രലേഖ കടന്ന് ഭാഗ്യരേഖ സമീപമായി ഹൃദയ രേഖയും കടല സൂര്യയ്ക്ക് അ എത്തിചേരുന്നതാണ് സൂര്യരേഖ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിലേക്ക് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ സൂര്യ രേഖ ഒറ്റ രേഖയായി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കലാരംഗത്തെ വളരെയധികം ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരാളുടെ ആരുടെ കൈ തടത്തിൽ ആയുർവേദ യിൽ നിന്നാണ് സൂര്യരേഖ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ.

വളരെയധികം സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരും സൗന്ദര്യ ആരാധകരും ആയിരിക്കും അവർ. മാത്രമല്ല ഇവർ പ്രശസ്തരും അതുപോലെതന്നെ കലാകാരനായ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളും ആയിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ സൂര്യനിലേക്ക് ബാഗിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ. ആ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള എല്ലാ സമ്പത്തും വളരെയധികം ഇരട്ടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലാരംഗത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വളരെയധികം വിജയിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രലേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സൂര്യ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായത്താലും പല സഹായത്താലും ആണ് ഇവർ വിജയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ സൂര്യയിൽ പ്രത്യേകതരം ഒരു നക്ഷത്രചിഹ്നം കാണുകയും അതുപോലെതന്നെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്താൽ അവർ പ്രത്യേക അഭിരുചി ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ ഇവർ വളരെയധികം പ്രശസ്ത രാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യരേഖ ഇല്ലാത്ത അത് ഒരാൾക്ക് എത്ര അധികം പരിശ്രമിച്ചാലും ഒരു കലാകാരൻ ആകാനോ അതുപോലെതന്നെ പ്രശസ്തനാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സൂര്യ രേഖ അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രേഖകളായി പിരിയുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് തൻറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *