സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ തെറ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സന്ധ്യാസമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ വീട് തന്നെ വളരെയധികം ഐശ്വര്യം കുറവായിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ദോഷങ്ങളുണ്ടാകും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വഴക്കുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒരുകാരണവശാലും നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ട പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചു സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കിടക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ ഒരു കാരണവശാലും പാടുള്ളതല്ല.

അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ദോഷങ്ങളും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു ഈശ്വര കടാക്ഷം ആ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ. ഒരു കാരണവശാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *