നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ തടസ്സം കൂടാതെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പണം വരാൻ വിചാരിക്കാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും പണം വളരെയധികം മൂല്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് പണമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നാൽ നമുക്ക് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെറും 11 നാണയം കൊണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഒരു കുറച്ചു പച്ചമുളക് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വളരെ ലളിതമായ ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് ഇത്. ഒരു വെള്ളപേപ്പറിൽ നാണയങ്ങൾ പതിനൊന്ന് നാണയങ്ങൾ നിരനിരയായി വയ്ക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ. എന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൊട്ട് വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലാം മാറ്റി എന്ന സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക.

അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് നാണവും പേപ്പറിൽ നന്നായി പൊതിയുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആ പേപ്പറിൽ നന്നായി കുറയ്ക്കുക ആഗ്രഹം ആയാലും അതിൽ ഒരു തുക പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഒരു ചുവന്ന തുണിയിൽ കെട്ടി നാണം പച്ചമുളകും ചുവന്ന തുണിയിൽ കെട്ടി അലമാരയുടെ തെക്ക് കിഴക്ക് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. വളരെ വൃത്തി ആക്കിയാലും അതായത് കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്താണു നിങ്ങൾ അലമാരയുടെ ഇത് വയ്ക്കാൻ. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *