കോഴിക്കൂട്ടിൽ വന്നു കോഴിയെ ആക്രമിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ: വീഡിയോ കാണാം

കോഴിക്കൂട്ടിൽ വന്നു കോഴിയെ ആക്രമിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ. തന്റെ മുട്ടകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കോഴി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ടു പാമ്പുകൾ ചേർന്ന് ഈ കോഴിയെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെയധികം നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കോഴിയെ ഈ കൂട്ടിൽ ഇട്ടു ചിത്രീകരിച്ചതാണ് എന്നതും സംശയകരമാണ്. എന്തായാലും കാണാത്തവർക്കായി വീഡിയോ കാണാൻ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

താഴ്ന്ന വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കാണുന്ന വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

Snakes that come to the chicken coop and attack the chicken. The hen is standing there to protect her eggs. This chicken is attacked by two snakes. Feeling very helpless. But it is also doubtful that this chicken was filmed in this cage. You can watch the video below to watch the video for those who can’t watch anyway.

You can watch the video below. Leave your comment in the comment box below. We hope you enjoy the video.