കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇക്കിൾ മാറ്റിയെടുക്കാം വീഡിയോ

എന്താണ് എക്കിട്ടം ഇനി എങ്ങനെ എക്കിട്ടം മാറ്റാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെയോ എക്കിൾ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. തമാശയായിട്ടാണ് നമ്മളെ എക്കിളിനെ കണ്ടുവരുന്നത്. എക്കിളിന് സ്വരവും അതുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭാവമാറ്റവും ആണ് നമ്മെ ചിരിപിക്കുന്നത്.

വലിയ അസുഖമല്ല എക്കിൾ എങ്കിലും അനവസരത്തിൽ ഇത് വരുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചില്ലറയല്ല. ഈ എക്കിൾ കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാനും മിനിറ്റും മാത്രം നിൽക്കുന്നവയും അതുപോലെ ധാരാളം മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന നിൽക്കാത്തതും ഉണ്ട്. പണി എക്കിളിന് രൂപത്തിൽ തരുന്നത് ഡയഫ്രം ആണ്. ഡയഫ്രം ത്തിൻറെ താളംതെറ്റൽ എക്കിൾ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ കുഴക്കുന്നു. യും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അവയവമാണ് ഡയഫ്രം.

നമ്മുടെ സ്വപ്ന പ്രക്രിയ അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത്. ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങുന്നു ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഇത് വിടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ താളം തെറ്റലുകൾ വരുമ്പോൾ എക്കിളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കാം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന എക്കിളുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് എക്കിളുകൾ മാറ്റുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Today, at home, we are talking about what we can change. Many of us laugh at each other when we get to friends or anyone in front of us. We’re seen as funny. The eckle voice and the change of mood of the person who makes it make us laugh.

Eckle is not a serious illness, but the difficulty of coming up with it is not unnecessary. These eckersis are only a few minutes long and last for several hours. The work is given in the form of a eckle. The rhythm of the diaphragm confuses us in the form of an eckle. The diaphragm is the organ that separates the body.

Their prayers are associated with our dream process. This diaphragm contracts when it breathes and when it is exhaled, it spreads. In this process, the rhythmic disturbence occurs. Breathing problems can be the cause of prolonged eckles. Now you are told how to change the eckersis. You should watch the video in full.