കൈ കാലുകളിൽ രോമമുളള സ്ത്രീകള്‍

സാമുദ്രിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചില പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങള്‍, അതായത് ചില പ്രത്യേക ശരീര ഭാഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കു ഭാഗ്യവും മറ്റു ചിലതു ദുര്‍ഭാഗ്യവുമാണെന്നു പറയാം.ഒട്ടിയ കവിളുകള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നല്ല ലക്ഷണമായല്ല, പറയുന്നത്. തുടുത്ത കവിളുകളാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്കു ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരിക.

ഇതുപോലെ നുണക്കുഴി സ്ത്രീയിക്കു ഭംഗിയെങ്കിലും ഭാഗ്യസൂചനകമല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. നുണക്കുഴിയുളള സ്ത്രീ പുരുഷനും ഭാഗ്യമല്ലെന്നാണ് പറയുക.മാംസളമായ, റൗണ്ട് ആകൃതിയില്‍ അല്‍പം ഉയര്‍ന്ന കവിള്‍ത്തടമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ ഭാഗ്യവതികളാണ്.കൈ കാലുകളിൽ രോമമുളള സ്ത്രീകള്‍.

Jathakam is the most important document in jyothisham or astrology as it helps astrologers understand and explain the various events encountered by an individual during his lifetime. Get your horoscope or jathakam in Malayalam. Generate 10+ pages of indepth astrology report with graha nila, janma rashi, presence of auspicious and inauspicious yogam etc.

For getting free Jathakam give your details in Comments. Do you have any questions doubt about Astrology, Jyothisham and Vastu Tips you can feel free to ask in comments.