ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തൈറോയ്ഡ് വീഡിയോ കാണാം

തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആണെങ്കിലും പുരുഷന്മാർക്ക് ആണെങ്കിലും ഹോർമോൺ പരമായ സവിശേഷതകൾ കാരണം സ്ത്രീകൾക്കാണ് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത. തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് അമിത പ്രവർത്തനം ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡും പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിന് വഴിയൊരുക്കും.

ഭക്ഷണം, ജീവിതശൈലി തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണവും ജീവിതരീതികളും അല്ലാത്ത ചില നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുക.

പ്ലാസ്റ്റിക് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും കവറുകളും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിൽ ചൂടാക്കുന്നതും എല്ലാം ദോഷം ചെയ്യും. ഇവയിലെ ദോഷകരമായ ഘടകങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും.

സോയ ആരോഗ്യകരം എങ്കിലും തൈറോയ്ഡ് നല്ലതല്ല. ഇതിലെ ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജൻഉകൾ തൈറോയ്ഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികളെ തടയും. ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിലും പഴങ്ങളിലും എല്ലാം അണുക്കൾ ധാരാളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ്. വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ് അമിതമാകുന്നത് തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും. ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലെ ക്ലോറിൻ അധികം ആകുന്നതും തൈറോയ്ഡിനെ ബാധിക്കും.