രണ്ടു വിവാഹ യോഗം ഉള്ള നാളുകൾ

രണ്ടു വിവാഹ യോഗം എന്നതു കൊണ്ട് രണ്ടാം തവണയും വിവാഹം എന്നതല്ല, എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നതെന്നു മനസിലാക്കുക. ഒരു വിവാഹവും പിന്നെ വിവാഹേതര ബന്ധവുമാകാം. ചിലപ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ രണ്ടാം വിവാഹം തന്നെയുമാകാം. ഡിവോഴ്‌സ് കാരണാകാം, വൈധവ്യം കാരണമാകാം. ചിലപ്പോള്‍ ഒരു വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അതു വിട്ട് മറ്റൊരു വിവാഹം നടക്കുന്നതിനാകാം.

ഏത് നക്ഷത്രമാണ് അവർ ജനിച്ചതെന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരേ നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ സാധാരണയായി സ്വഭാവഗുണങ്ങളിൽ സമാന ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ ജനനതാരങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ചില ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നല്ലതിനോ ചീത്തയ്‌ക്കോ ഇത് സമാനമാണ്.

Understand that having two weddings is not always a second marriage, it is always intended. It can be a marriage and then an extramarital affair. Sometimes it can be a second marriage for some reason. May cause divorce, may cause widowhood. Sometimes a marriage can be consummated and then another marriage can take place.

Everyone knows which star is based on where they were born. Individuals with the same stars usually show similar traits in character. Birthmarks play an important role in character formation. Some stars will produce some results. It’s the same for good or bad.