ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചിരുന്ന 6 ലക്ഷണങ്ങൾ.

എന്താണ് കാൻസർ? കോശങ്ങളുടെ അമിതവും നിയന്ത്രണാധിതവുമായ വിഘടനയാണ് കാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാം ആണ് കാൻസറിന് കാരണമാകുന്നത്? 90 മുതൽ 95 വരെ ശതമാനം കാൻസറിനും കാരണം ജനിതകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് അഥവാ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. ഈ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലം രൂപം കൊള്ളുന്ന ക്യാൻസറിൽ അഞ്ചു ശതമാനം മാത്രമേ പാരമ്പര്യ കാൻസറിന്റെ കാരണം ആകുന്നുള്ളു. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ജീവിതശൈലികൾ കൊണ്ടും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മൂലവും ഉണ്ടാവുന്നത് ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വില്ലനായി നിൽക്കുന്നത് പുകവലിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനത്തിൻ്റേയും ഉപയോഗമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏത് ഒരു മനുഷ്യനും കാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ ക്യാൻസർ, കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ്? അത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആണ്? അതിൻറെ ചികിത്സാരീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് കാൻസറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയ കാൻസർ ഗർഭാശയ ഗണത്തിലെ കാൻസർ, അണ്ഡാശയ കാൻസർ വജൈനൽ ക്യാൻസർ വുൾവ കാൻസർ എന്നിവ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ആയി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *