സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ ആണെങ്കിലും ഓരോ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ചെക്കപ്പുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ ആണെങ്കിലും ഒരു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇത്ര പ്രായമുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട രക്തപരിശോധനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചെക്കപ്പുകൾ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാര് വേണ്ട ചെക്കപ്പുകൾ എല്ലാം എഴുതി കൊടുക്കും അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വളരെ ഹാപ്പി ആകും. ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവരെ ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെക്കപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആണ്.

എന്തെല്ലാമാണ് ഓരോ പ്രായത്തിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചെക്കപ്പുകൾ എന്നും ഈ ചെക്കപ്പുകൾ എന്തെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നും ഞാൻ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെക്കപ്പുകൾ ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്ന കാര്യം നോക്കാം. സാധാരണ നമുക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരെ നടന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരെ എല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നും അല്ല വേണ്ടത്. ഇവരുടെ ശരീരത്തിന് ഓരോ സമയത്തും ഡെവലപ്മെൻറ് വരുന്നുണ്ട് എന്നത് ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *