ഈ നാല് സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൻസർ വരും.

ലോകത്തിൽ വച്ചുതന്നെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് സർവ്വേക്കൽ കാൻസർ അഥവാ ഗർഭാശയ കാൻസർ എന്ന കാൻസറിന് ഉള്ളത്. ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഓരോ 8 മിനിറ്റിലും ഓരോ സ്ത്രീ സർവിക്കൽ കാൻസർ മൂലം മരണപ്പെടുന്നതായി കണക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ ഈ അസുഖം എന്ന് മരണപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള അറിവില്ലായ്മ മൂലം അല്ലേ? അതെ എന്നാൽ സർവിക്കൽ കാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ എങ്ങനെ നിർമാർജനം ചെയ്യാം എന്നതിനെപ്പറ്റി നാം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും.

എന്നാൽ ഇത് നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നത് ആണ് സർവ്വേക്ക് കാൻസറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എന്താണ് സർവിക്കൽ കാൻസർ എല്ലാമാണ് അത് വരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ രോഗം വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണ് സർവിക്കൽ കാൻസർ? അതായത് യൂട്രസിനെ യോനിഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഗർഭാശയഗളഭാഗം അഥവാ സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ ആണ് നമ്മൾ സർവിക്കൽ കാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാൻസറിനും രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *