വെറും ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വയറും കുറയും അതുപോലെ തന്നെ അരക്കെട്ടിൽ ഉള്ള കൊഴുപ്പും മാറും.

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയം എല്ലാവരും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയം ആയിരിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല ഡയറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം പക്ഷേ അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദിമ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് നായാട്ടുകാരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതലും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി അതിൻറെ മാംസം ഭക്ഷിച്ച ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ കാട്ടിലെ പഴങ്ങളും മറ്റ് കായ്കനികളും ഒക്കെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ആയിരുന്നു.

അവരുടെ ജീവിതം നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവരുടെ നല്ല കായിക അധ്വാനം ഉള്ള ഒരു ജീവിതരീതി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ മാത്രമാണ് അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവൻ പിന്നീട് കൃഷിയിലേക്ക് വന്നു. കൃഷി ചെയ്ത് കാണികൾ ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കായിക അധ്വാനത്തിന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇടിവ് വന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *