തടിച്ച ചുണ്ടുകൾ ചെറുതാക്കാൻ ഉള്ള എളുപ്പവഴി.

നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ കാരണം അവർക്ക് ജന്മനാ ലഭിച്ച അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ തടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ കാരണം ചുണ്ടിന്റെ അഭംഗി കാരണ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ എന്നെ തന്നെ വന്ന സമീപിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ട് അവരുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാണ് വണ്ണം കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മേൽചുണ്ട് വണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെതന്നെ ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ അബംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ഉള്ളത് ആണ്. ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഹാർട്ട് കോർ അല്ലു അർജുൻ ആയിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ.

അതായത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അല്ലു അർജുൻ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പോയി കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുണ്ടുകൾ ഇത്തിരി വണ്ണം ഉള്ളവ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഇനി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്ക വരെയൊക്കെ പോകേണ്ടിവരും എന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലു അർജുൻ വളരെ ചെറിയ ചുണ്ടുകൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *