രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പരീക്ഷിച്ചു ഫലമോ നാല് ജമന്തി ഒരു ചട്ടിയിൽ.

ഇന്ന് ചിങ്ങമാസം ഒന്നാം തീയതി ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം നല്ല ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണി കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിലെ ഈ ഒരു ജമന്തി പൂവ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരേ ചട്ടിയിൽ എന്നെ നമുക്ക് പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചെടിയിൽ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നിറത്തിലുള്ള ജമന്തി പൂക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ട് മനോഹരമായ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ.

ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വളർത്തുക എന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് സക്സസ് ആയ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ചമ്മന്തിയുടെ മറ്റ് രണ്ട് നിറങ്ങൾ ഒരു ചെടി പിടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റും എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് നിറത്തിലുള്ള ചെടികൾ വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ആണല്ലോ അല്ലേ? കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.