എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം എല്ലാകാലവും നിലനിൽക്കാനും എല്ല് തേയ്മാനം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും നാല് രീതിയിൽ ഉള്ള വ്യായാമങ്ങൾ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രൂപവും ബലവും ചലനവും എല്ലാം നൽകുന്നതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലുതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ആയിരിക്കും വളരെയധികം കൂടിവരുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രായം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന എല്ല് തേയ്മാനം അതുപോലെതന്നെ സന്ധിവേദന മുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിൽ 50 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അധികം പേരോ ഇന്ന് സന്ധിവേദന മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സന്ധി തേയ്മാനം എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭാരം ഏറെക്കുറെ താങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകൾ ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സന്ധി തീരുമാനം മുതലായവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇടുപ്പുകളിലും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുകളിലും ആണ്. എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധി തീരുമാനത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറുക്കം അതുപോലെ നടക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന പടികൾ കയറിയിറങ്ങാൻ വിഷമം അനുഭവപ്പെടുക ടോയ്‌ലറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക, നീര് രൂപ വ്യത്യാസം ഇവയെല്ലാം ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.