വീടിൻറെ ഈ ദിക്കിൽ ഒരു മൂട് മാവ് നടുക മാവ് വളരുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കും.

നമ്മുടെ വീടുകളുടെ അഷ്ട ദിക്കുകളിലും അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എട്ട് ദിക്കുക വെള്ളം ഏതെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് നടാം അതുപോലെതന്നെ ഏതെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് നാലാം പാടില്ല എന്നതെല്ലാം വാസ്തുപ്രകാരം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഈ അഷ്ടദിക്കുകളിലെ ഓരോ ദിക്കുകളും ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് അവൾ അത് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അവിടെ നടന്നതിനും നടാതെ ഇരിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ദിക്കുകളിൽ ഏതൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങളാണ് സ്വീകാര്യമായവ ഏതെല്ലാം ആണ് സ്വീകാര്യമല്ല അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പരിസരത്തിൽ ഏതെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളാണ് നടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പാടില്ല എന്നതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ മുൻ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം.

എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാസ്തു ശരിയല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന പുരിയിടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിതിട്ടുള്ള വീടിൻറെ വാസ്തു ശരിയല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം വഴിപാടുകൾ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അതിന്റെയൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നത് ആണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തു ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിത്തരുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭവനം സന്ദർശിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.