കാലിലെ രക്തക്കുഴൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം.

ഡിവിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാലിൽ ഉള്ള രക്തധമനികളെ പറ്റി അവ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലിലേക്ക് ഉള്ള രക്തയോട്ടം വഹിക്കുന്ന രക്ത ധമനികൾ ഉണ്ട് അവയെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെതന്നെ തിരിച്ചു ഉള്ള രക്ത ധർമ്മനികൾ അതായത് കാലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു രക്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രക്ത ധമനികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിൽ കാലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് ഈ അസുഖത്തെ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഡി വി ട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. കാലിലോട്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പോകുന്നുകളിൽ.

അതായത് നമ്മുടെ ആർട്ടറിയിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെയാണ് ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ആ കാല് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അത്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അതായത് പിവിപി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കളിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യകേൾക്ക് കാല് വേദന ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.