വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം പിടിപെടുന്നത് എങ്ങനെ?  രോഗം പിടിപെടുന്നത് എങ്ങനെ തടയാൻ ആകും.

അടുത്ത ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഏകദേശം 30 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ആണ് വന്നിരുന്നത് വളരെയധികം ടെൻഷൻ അടിച്ച് ക്ഷീണിച്ച ആണ് വന്നിരുന്നത് കാര്യം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടിന് ചുണ്ടിനെ താഴെ ആയിട്ട് ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ട് ഒരു നിറവ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളുത്തനിറത്തിലുള്ള ഒരു പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഇത് കാണിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു വായിലുള്ള നിറവേറ്റാം ഒക്കെ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വിലയില്ല.

അതുപോലെ തന്നെ മുറിക്കുന്ന സ്വഭാവവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ടെൻഷനും ക്ഷീണവും ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ടെൻഷനോട് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നത് ഞാൻ അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വെള്ളപ്പാണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അത് വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന രോഗം ആണ് എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നും അതിൻറെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉള്ള രീതികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തു. തൻറെ വായിൽ അകത്ത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് വിഷമിച്ച് ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അത് വളരെയധികം ആശ്വാസമായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.