കാറിനു മുകളിലൂടെ പീരങ്കി കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. കാറിനു മുകളിലൂടെ പീരങ്കിയും മറ്റു വീഡിയോ വാഹനങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാർ ചതഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം മറക്കരുത്.

In today’s video, you are introduced to something very different. Today’s video is a video of a car cruising as cannon and other video vehicles pass over the car. So after we have watched the video to take the video, please leave your comments in the comment box below.