കൈകളിലെ വിറയൽ മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കൈകളിലെ വിറ ആണ് അതായത് അത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെതന്നെ എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ചികിത്സകൾ എടുത്താലാണ് ഇത് മാറുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് ഉള്ള ന്യൂനത ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. സാധാരണയായി കാണുന്ന കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്സെൻഷ്യൽ ട്രമ, അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉദാഹരണം പറയുക.

ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിറ ആണ് എസ്എൻഷ്യൽ ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ആണ് റെസ്റ്റിംഗ് ട്രാമ. ഇത് എസെൻഷ്യൽ ട്രാമയുടെ നേരെ വിപരീതം ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് പിറ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കൈകൾ നമ്മൾ വെറുതെ വയ്ക്കുമ്പോൾ വിറക്കുന്നു ഇതാണ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രാമാ കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.