വീടിൻറെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മൂട് മുല്ല നട്ടാൽ മുല്ല പൂത്ത് ഉലയുന്നതോടെ ഒപ്പം ജീവിതവും കുതിച്ചുയരും.

കഴിഞ്ഞദിവസം നമ്മൾ പൂക്കളെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏതെല്ലാം പൂക്കൾ ഏതെല്ലാം സ്ഥാനത്ത് ആവാം എന്നതിനെപ്പറ്റി ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ലാഭം പാടില്ല എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു സംശയം ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മുല്ലയെപ്പറ്റി അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുല്ല ചെടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ദോഷം ഉണ്ടോ അതുപോലെതന്നെ ഏത് സ്ഥാനത്ത് ആണ് നല്ല നടേണ്ടത് ഏതു സ്ഥാനത്ത് നട്ടതാണ് മുല്ല ദോഷമായി മാറുന്നത്.

അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥാനത്ത് നട്ടാൽ ആണ് മുല്ല ഐശ്വര്യമായി മാറുന്നത് ഒരുപാട് പേര് മുല്ലയെപ്പറ്റി ധാരാളം ഇതുപോലെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാരണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻറെ ഏത് ഭാഗത്ത് നട്ടാലും ഏത് ലിറ്റിൽ നട്ടാലും അത് ഇനിയിപ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ നട്ടാലും അതുകൂടാതെ വാസ്തുപരമായി ഉള്ള നാല് മറ്റ് മൂലകളിൽ അങ്ങനെ ഏതു നട്ടാലും ദോഷം വരാത്ത ഒരു ചെടി ആണ് മുല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുക..