നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വായ്പുണ്ണ് വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

കൂടൽപുണ്ണ് കൗൺസി ഡിസീസസ് അൾസർ കോളിറ്റി ഐ വി ഡി തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും നമുക്കിന്ന് ഉണ്ട്. ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ജീവിത രീതിയിലും ഉണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ് രോഗങ്ങൾ കൂടാൻ കാരണം എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനും മരുന്നുകളുടെയും ഓപ്പറേഷന്റെയും ആവശ്യകത കുറയ്ക്കാനും ക്യാൻസർ വരുന്നത് തടയാനും ഇത്തരം രോഗികൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ശരീരഭാഗത്തെ രോഗം ബാധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടണമെങ്കിൽ ആ ശരീര ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ആ രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നും അറിയണം. കൂടാതെ ഒരേ ലോകത്തിന് പലതരം മരുന്നുകളും ഓപ്പറേഷനുകളും ഉള്ള ഈ കാലത്ത് രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെയും ദോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ചികിത്സ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥകളുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വായയാണ് അത് മലദ്വാരത്തിൽ അതുകഴിഞ്ഞ് ആമാശയത്തിൽ എത്തി ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ചെറുകുടലിലേക്കാണ് ചെറുകുടലിന് തന്നെ മൂന്ന് തുടക്കത്തിലാണ് അവിടെയാണ് അപ്പഡ്ഢിസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അത് ചെറുകുടൻ്റെയും വൻകുടലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് താഴെ താഴെ തുടങ്ങി അസിഡിറ്റി കോർണർ എന്ന് പറയും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.