ഏതു പൂക്കാതെ മാവും പൂക്കാൻ ഉപ്പ് ഇടാൻ സമയമായി

ഇങ്ങനെ നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കോട്ട പഴുത്ത മാമ്പഴവും ലഭിക്കുക എന്നതിനെപ്പറ്റി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈയൊരു സമയത്ത് മാവിനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാങ്ങ അതൊരു കീടബാധയോ പുഴുക്കേടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മാങ്ങ പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാവ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ മാവിനെ പരിചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്.

ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള മാവുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പല രീതിയിലുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പരിചരണങ്ങൾ ആണ് ഇവയ്ക്ക് നൽകുന്നത് എന്തിനെപ്പറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രകാലം നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നല്ല മൂത്ത മാങ്ങകൾ നോക്കി വേണം പറിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് ഇതെല്ലാം നല്ല മൂത്ത മാങ്ങകൾ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ മൂത്ത മാങ്ങകൾ പറിച്ചെടുക്കുക നിലത്ത് ഒന്നും വീഴാത്ത രീതിയിൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം പറിച്ച് എടുക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.