അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഇരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുക വലിയ ദോഷം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാസ്തുപരമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറി ഒരുക്കം എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുപരമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ആണ് നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതും അതുപോലെതന്നെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ലൊരു ശതമാനവും നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത്. ജോലി കഴിഞ്ഞേ ശീലിച്ച നമ്മൾ വരുന്നത് ഒന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും നമ്മൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ ഓടി വന്ന കിടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓടി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവിധ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും എല്ലാവിധ സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ശരാശരി 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.