ചെമ്പരത്തി ചെടി വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വളർത്തിയാൽ ചെമ്പരത്തി വളരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വീട്ടിലെ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വളരും

വാസ്തുപരമായി നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എട്ട് ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇട്ടതു പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ നാല് ദിക്കുകളായിട്ടുള്ള വടക്ക് അതുപോലെതന്നെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് എന്നീ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കുകളും അതുപോലെതന്നെ നാലു മൂലകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നാല് മൂലകൾ ഏതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈശാനി മൂല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല അതുപോലെതന്നെ വായു കോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല അതുപോലെതന്നെ കന്നിമൂല എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല അതുപോലെതന്നെ അഗ്നികോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലത്തിൽ നാല് മൂലകളാണ് നമുക്ക് വാസ്തുപരമായി ഉള്ളത്.

ഇങ്ങനെ നാല് മൂലകളും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കുകളും ചേർന്ന 8 ദിക്കുകൾ ആണ് വാസ്തുപരമായി നമുക്കുള്ളത്. എട്ട് ദിക്കുകളിൽ വാസ്തുപരമായി എന്തെല്ലാം പരം അതുപോലെതന്നെ എന്തെല്ലാം വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നത് നമ്മുടെ വാസ്തുവിലും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിലും ചുറ്റിനും നമുക്ക് വാർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ചെടികളെ പറ്റിയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.