സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം

നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ച് ചെറിയ യെ പറ്റി ആണ് സ്പോർട്സ് അഥവാ നമ്മൾ കളിക്കളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ ആണ് പൊതുവേ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻറെ പ്രിവന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കളിക്കളത്തിൽ ആണെങ്കിലും അത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെതന്നെ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ.

അത് പേടിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എല്ലാ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറിസും ഓപ്പറേഷനിൽ ആണോ അവസാനിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പോർട്സ് ഇൻജുറി എന്ന് നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളി കളത്തിൽ വച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം നമുക്ക് ഇതിനെ ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ മലയാളഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ മാത്രം നമ്മൾ ഒതുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കളിക്കളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.