നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനെ താളപ്പിഴകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ

ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി എന്നൊരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻറെ താളപ്പിഴകൾ അത് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഈ രീതിയെയാണ് ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ന്യൂനത ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിലെ താഴെപ്പഴുള്ള ഒരു രോഗിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവർക്ക് മരുന്നുകളാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിന് അപ്പുറമായി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് ഉള്ളത് ആണ് ഇത് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്.

ഹൃദയത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള താളപ്പിഴകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻറെ താഴെ വെച്ചുതന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻറെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പിനെ പകരമായി ഹൃദയം അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വളരെയധികം ആയി താളം തെറ്റി മിടുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് വളരെ അധികമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ മിടുപ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജിയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.