സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ തലകുത്തി നിന്നാലും നിങ്ങളുടെ കൂട വയർ കൂടുക അല്ലാതെ കുറയുക ഇല്ല

നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൺസൾട്ടിനെ വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ശരീരം നോക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം ഓരോ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ആ ശരീരപ്രകൃതം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവർ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾക്കാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാ വേവുകങ്ങളെയാണ് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഒരു രോഗി വരുന്നതിനുമുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോഗ്യ സംസാരിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ആരോഗ്യ കണ്ട ഒരു അപ്പീറൻസ് വെച്ചിട്ട്.

ഡോക്ടർമാർക്ക് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ അവരെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് ഒരു സീക്രട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. അതായത് നമുക്ക് ഒരാളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ശരീരഭാഗമാണ് അവരുടെ വ്യത്യാസം അതായത് അവർ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സ്പെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.