സ്ട്രോക്ക് ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്ന 4 ലക്ഷണങ്ങൾ

എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചലനങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ ബ്രയിനിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് ട്രെയിനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രയിനിലൂടെ പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ അത് ബ്ലോക്ക് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജുകൾ ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ 80 ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തലച്ചോറിലെ രക്ത കുഴലുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് ആണ്.

മറ്റ് 20% സ്ട്രോക്ക് ആണ് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ പൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ട് അതായത് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും തലച്ചോറിലെ രക്തകോഴികൾ കാരണം ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ മൂലമാണ് കൂടുതൽ രക്തക്കുഴലുകൾ കൂട്ടുകാർ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബലൂൺ പോലെ കുറച്ച് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഒരു വീർമത ഉണ്ടാവുകയും അത് പിന്നീട് പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് ആണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി കാണുക.