സ്ത്രീകളിലെ ഓവറിയിലെ എല്ലാ തരം മുഴകളും മാറിപ്പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിസ്റ്റിനെ പറ്റി ആണ് അണ്ഡാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് അണ്ഡാശയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഓവറി ആണ് ഉള്ളത് അത് സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് ഇരുവശത്തും ആയിട്ട് ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പാത്രത്തിന് ഇരുവശത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തടിപ്പുകൾ ആണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ അണ്ഡാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റർ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്.

അത്രയും ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒന്ന് ആണ് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പലതരത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പ്രശ്നമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പ് ഓവേറിയം സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റ് ആണ് കോപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പസ് ലൂട്ടിയൽ സിസ്റ്റ് എന്ന പേര് ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് അത്രയും പ്രശ്നക്കാരൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി കാണുക.