ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ പൂർണമായും നശിച്ചുപോകും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഹൌ ടു ഡിഫീറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്നാൽ സീരിയസ് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം വേണ്ടി സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ ആണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സകളിലേക്ക് ആണ്.

അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ആണ്. സ്തനാർബുദത്തിന്റെ സർജറികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ ചികിത്സ എന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാരണം എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥാനാർബുദം വന്നത് പൂർണമായും നമുക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥം സർജറി കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യംതന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥത്തിന്റെ സർജറിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. ചിലത് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഉള്ള മിക്ക ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻറെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചികിത്സ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുക.