സോറിയാസിസ് ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തെ പറ്റി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് സംസാരിച്ചത് ഫോട്ടോയും രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സാരീതിയും തുടങ്ങി ഓട്ടോമാറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഈ സോറിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറിയാസിസ് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ രോഗം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇതാണ്. സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം നമുക്കറിയാം ഏകദേശം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒന്നു മുതൽ ഒന്നര വരെ ശതമാനം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ കേരളം എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ.

മൂന്നുലക്ഷം ചിലപ്പോൾ മിക്കതും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം ഒരു 5 ലക്ഷം വരെ ഉണ്ടാകും എന്നത് ആണ് കളക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയധികം ആളുകളെ വാദിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇതിന് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു താരൻ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലെയോ ഒരു ഒറ്റ പോലെയോ വന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് ചുവന്ന നിറത്തിലേക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിൻറെ ആദ്യ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.