എരിച്ചിൽ പ്രാക്ക് കണ്ണേറ് ശത്രു ദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം

നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന കണ്ണേറ് എരിച്ചിൽ പ്രാക്ക് ശത്രു ദോഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്നലെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു തട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കണ്ണേറോ പ്രായോ മറ്റവരുടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യമോ സന്തോഷമോ സംതൃപ്തിയോ സുഖമായി ഒന്ന് നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാകും.

നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കണ്ണേറ് തട്ടിയിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ആരോ എവിടെയോ ഇന്ന് നമ്മളെ പ്രാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ക് നമുക്ക് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻറെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ശത്രു ദോഷമോ കണ്ണേറ് എന്തെങ്കിലും തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഇത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീ.ഡിയോ കാണുക.